ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Α. Περιγραφή του υλικού

  Το εκπαιδευτικό υλικό «Παιχνίδια Παιδιών» είναι ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ)  και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βασίζεται σε μετάφραση & προσαρμογή ελβετικού υλικού και μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές ηλικίας 7-9 ετών.

Κύριο θέμα επεξεργασίας του υλικού είναι οι συγκρούσεις που βιώνουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας σε γνωστικό, συναισθηματικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Μέσα από συμμετοχικές δραστηριότητες και  το δημιουργικό παιχνίδι, το υλικό δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τις διάφορες συνιστώσες των συγκρούσεων και να αναπτύξουν ικανότητες επιλογής και λήψης απόφασης για την αντιμετώπισή τους.

-Περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες οι δραστηριότητες των οποίων μπορούν να κατανεμηθούν σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με συχνότητα 2 διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

Β. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ»

Το επιμορφωτικό σεμινάριο  «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ»  υλοποιείται  σε 3 μέρες:

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα 3ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 15 ωρών, κατά το οποίο  παρουσιάζεται  στους εκπαιδευτικούς το εγχειρίδιο μέσω της επεξεργασίας θεματικών ενοτήτων για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, την επικοινωνία, τις συναισθηματικές και διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Σκοπός του σεμιναρίου:

 Το επιμορφωτικό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επικεντρώνεται στην προετοιμασία και καλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών πάνω στην εφαρμογή ενός προγράμματος ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης. Επιπλέον, στόχος του είναι να  αποσαφηνίσει στους δασκάλους προβληματισμούς και  δυσκολίες που προκύπτουν στην ομάδα-τάξη. Ένα δεύτερο στοιχείο αποτελεί η παροχή ειδικών γνώσεων σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, όπως και η διαπραγμάτευση προβλημάτων από την επαγγελματική τους καθημερινότητα στο σχολείο.

Τεχνικές  σεμιναρίου:

  • ενεργητική ακρόαση,
  • παίξιμο ρόλων,
  • ελεύθερος συνειρμός,
  • προβολή βίντεο,
  • διεργασία σε μικρές ομάδες και την ολομέλεια,
  • κύκλος συζήτησης και
  • εικαστικά μέσα.