ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Συμμετοχή της ΠΡΟΝΟΗ

στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης

Τι είναι το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης;

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης συνιστά μία μορφή σύνδεσης φορέων που αναπτύσσουν προγράμματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην Ελλάδα και Κύπρο. Ξεκίνησε από την ανθρώπινη ανάγκη για συνάντηση, ανταλλαγή εμπειρίας και αλληλοϋποστήριξη ανθρώπων και φορέων που πίστεψαν στο όραμα  μιας συνεργατικής ανάπτυξης της Υπόθεσης της Πρόληψης στη χώρα μας και έγινε ένα πρότυπο παράδειγμα λειτουργικής Δικτύωσης.

Αποτελεί μία άτυπη μορφή δικτύωσης γεγονός που παρέχει μια ευελιξία στο να διαμορφώνει την οργανωτική του δομή και  λειτουργία έτσι ώστε να υπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι σκοποί και οι στόχοι του. Οι φορείς – μέλη έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο λειτουργίας το οποίο αποτελεί ένα συμβόλαιο δέσμευσης των συμμετεχόντων μελών του. Το πλαίσιο, το οποίο αποτελεί προϊόν κοινής ζύμωσης και αποδοχής από τα μέλη, ενθαρρύνει και ενισχύει την τάση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης με αρχές και αξίες, ενώ επίσης διευκολύνει τη συμμετοχή στις διαδικασίες του Δικτύου, όσο το δυνατόν,  περισσότερων φορέων. Στόχος αυτής της διάρθρωσης είναι η προώθηση ενός εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης και λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις του Δικτύου στηρίζονται στη συνεργατικότητα και στην ομοφωνία, σε ένα ελάχιστο πλαίσιο κοινών συμφωνιών, χωρίς ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις. Προκύπτουν μέσα από δημιουργικούς διαλόγους, με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Έτσι οι αποφάσεις του Δικτύου, προϊόν συνθετικής διαδικασίας όλων των συμμετεχόντων, δρουν υποστηρικτικά και διευκολυντικά προς τα μέλη του. Πρόκειται προφανώς για μια μορφή οργάνωσης που εναρμονίζεται με τις αρχές της πρόληψης.

Σκοποί του Δικτύου είναι:

  • Επιστημονικός: Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας για τον αρτιότερο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης. Διάχυση αυτής της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των μελών του δικτύου. Επεξεργασία συνθετικών προτάσεων χρήσιμων για τα μέλη και τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της πρόληψης.
  • Υποστηρικτικός: Μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που προκύπτουν από την ιδιαίτερη δράση του κάθε φορέα δημιουργείται ένα κλίμα αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών.
  • Συνεργατικός: Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ όλων των μελών, αλλά και άλλων φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε τομείς που οι Φορείς του Δικτύου εκτιμούν ότι είναι βοηθητικοί για τα μέλη τους.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών προβλέπεται η:

  • Διοργάνωση, κάθε δύο χρόνια, Πανελλήνιων Συναντήσεων των Φορέων που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη των εξαρτήσεων.
  • Διοργάνωση 2 ολομελειών ανά έτος στις οποίες συμμετέχουν οι Φορείς – μέλη του Δικτύου.
  • Διευκόλυνση στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων Συναντήσεων και των ολομελειών.
  • Γνωριμία με προγράμματα πρόληψης σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσα από  τη συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια ή πάσης φύσεως επιστημονικές συναντήσεις.
  • Έκδοση ενημερωτικού δελτίου και λειτουργία ιστοσελίδας και blog, για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία των μελών του Δικτύου.
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων, που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του Δικτύου και θα αποφασίζονται στις Ολομέλειές του.
  • Ανάπτυξη συνεργασιών ιδιαίτερα σε πρακτικό επίπεδο, με κοινό έργο μεταξύ των μελών του αλλά και άλλων φορέων πρόληψης, για την προώθηση της πρόληψης σε τοπικό, γειτονικό ή ευρύτερο επίπεδο.

Φιλοσοφία και αρχές λειτουργίας του Δικτύου

 Το δίκτυο ξεκινά από την πίστη ότι η πρόληψη γίνεται αποτελεσματική όχι με αυτά που λέμε αλλά κυρίως με αυτά που πράττουμε και  την πεποίθηση ότι ο εαυτός του είναι το βασικό εργαλείο που έχει το στέλεχος και όποιος δουλεύει στην πρόληψη. Το Πανελλήνιο Δίκτυο έρχεται να λειτουργήσει ως ένα εργαστήρι εκπαίδευσης των ανθρώπων που εργάζονται στην πρόληψη, δίνοντας την ευκαιρία πραγμάτωσης και βίωσης των αρχών και αξιών της. Αν τα στελέχη πρόληψης έχουν όραμα, αξίες, είναι ανοιχτά σε αλλαγές, έχουν ξεκάθαρες στάσεις και συμπεριφορές τότε μπορούν να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν και άλλους σε αλλαγές. Ο εναλλακτικός τρόπος ζωής με τον οποίο ενθαρρύνει, εκπαιδεύει και εμψυχώνει μέλη και φορείς της κοινωνίας να λειτουργούν, χρειάζεται να βρίσκει εφαρμογή πρώτα και κύρια στη λειτουργία του Δικτύου, όπως και στα μέλη του. Η ιστορία, μέχρι σήμερα του Δικτύου, αποτελεί μία πορεία τέτοιων εφαρμογών, συνεχούς αναζήτησης και πειραματισμών προς τη βελτίωσή του.

Η άμβλυνση των ανταγωνισμών, η συνεργατικότητα, η αξιοποίηση όλων των απόψεων, η προσπάθεια σύνθεσης μέσα από τη διαφορετικότητα, ο σεβασμός σε πρόσωπα και φορείς, η αλληλεγγύη και η υπεύθυνη στάση αποτελούν βασικές αρχές λειτουργίας και μια συνεχή προσπάθεια των μελών του Δικτύου. Αυτή η συνεχής προσπάθεια ενισχύει την πρόληψη, μέσα από την προσωπική και συλλογική εκπαίδευση που προωθεί αυτό το μοντέλο στην κοινωνία, με τρόπο που συμβάλλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη όλων μας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι άνθρωποι μπορούν να νιώσουν ασφάλεια, να μοιραστούν, να ενδυναμωθούν, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ» είναι μέλος και συμμετέχει ενεργά στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης από το 2003 έως και σήμερα.

Από το Ιούνιο του 2013 έως και τον Οκτώβρη του 2017 ήταν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Πανελληνίου Δικτύου, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της 10ης  Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, (Ιωάννινα 15-18 Οκτωβρίου 2015) και της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης( Σύρος 18 – 21 Οκτωβρίου 2017).