ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ

1. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙΤΙΔΗ – ΠΟΥΤΟΥ, Πρόεδρος

2. ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, αντιπρόεδρος

3. ΠΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ , μέλος

4. ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ταμίας

5. ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ , μέλος

6. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , μέλος