ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΠ ΠΡΟΝΟΗ

1. Αγγελική Τριανταφύλλου – Πιτίδη , Πρόεδρος

2. Νικόλαος Χιωτάκης , αντιπρόεδρος

3. Αγγελική Παπάζογλου , Γενικός Γραμματέας

4. Βασιλική Αλεξάκη , ταμίας

5. Γεωργία Στασινοπούλου , μέλος

6. Μαρία Κεφαλά- Σαλματάνη , μέλος

7. Ζωή Παπαδάτου , μέλος